HIFI4ALL.DK
Svar til HIFI4ALL.DK fra Brian Mikkelsen
Brian Mikkelsen, kulturminister  [29.10.2002]
D. 19/9-02 fremsendte HIFI4ALL´s redaktør - Bruno Barcelli, en skrivelse til Kulturminister Brian Mikkelsen vedr. forbudet mod import af dvdfilm - her følger svaret!

Kære Bruno Barcelli

Under henvisning til Deres henvendelse af 19. september 2002 skal jeg oplyse følgende:

Det såkaldte infosoc-direktiv – direktivet om ophavsret i informationssamfundet – berører spørgsmålet om import af dvd-film fra USA (region 1) til EU (region 2).

Direktivet indeholder for det første et forbud mod omgåelse af tekniske foranstaltninger, der er anvendt til beskyttelse af fx film. Kulturministeriet fortolker dog direktivet således, at det ikke forbyder omgåelse af regionskodning for at kunne se en dvd-film. Denne fortolkning fremgår af det lovforslag til implementering af infosoc-direktivet, som jeg fremsatte den 2. oktober 2002. 
Derudover indeholder direktivet et forbud mod import af bl.a. dvd’er fra USA med henblik på videresalg uden rettighedshavernes samtykke. Dette kræver en lidt mere detaljeret redegørelse.

Efter den danske ophavsretslov har man hidtil frit kunnet videresprede alle værkseksemplarer (cd'er, dvd'er, bøger m.v.), når de er blevet solgt med rettighedshaverens samtykke; dette gælder, uanset om værkseksemplaret er blevet bragt på markedet i fx USA eller i et EU-land.

Under forhandlingerne om infosoc-direktivet var Danmark samt en række mindre lande modstandere af at begrænse denne ret til fri viderespredning af lovligt erhvervede værkseksemplarer. Det viste sig imidlertid, at der var et kvalificeret flertal herfor. I forbindelse med vedtagelsen af direktivet afgav Danmark, Sverige, Finland, Luxembourg, Holland og Irland en erklæring til Rådsprotokollen om, at disse lande er imod begrænsningen, og at reglerne bør genoverve-jes.

Danmark kom altså i mindretal for så vidt angår dette spørgsmål. Regeringen fik dog som led i et samlet kompromis om direktivet mandat til at stemme for direktivet i den foreliggende form.

Direktivet er vedtaget, og det er derfor uomgængeligt, at vi for at leve op til vore EU-retlige forpligtelser skal indføre nye regler om, at det ikke er lovligt at foretage import med henblik på videresalg af værkseksempklarer fra et land uden fra EU, medmindre rettighedshaveren har givet samtykke.

Det er dog værd at bemærke, at reglerne ikke forhindrer den enkelte forbruger i at købe eksemplarer til sig selv via postordre eller internettet, ligesom reglerne i sagens natur ikke forhindrer en i at købe fx dvd-film, når man er på ferie i et andet land.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at den danske regering fortsat vil arbejde for en ændring af disse regler. Dette vil foregå i samarbejde med Patent- og Vare-mærkestyrelsen og Økonomi- og Erhvervsministeriet, da der på varemærkeområdet findes en lignende problemstilling.

Forhåbentlig har denne redegørelse skabt en vis afklaring.

 

Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen 


Udskriften er kun til privat brug - anden brug kræver skriftlige aftale med HIFI4ALL.DK!
Copyright © HIFI4ALL.DK- Alle rettigheder forbeholdes.