Her er du: Indsigtsartikler - Viasat sat på plads af Forbrugerstyrelsen 21. juli 2024 | 18:08   
Redaktionelt
Forsiden
Nyheder
Anmeldelser
Indsigtsartikler
Besøgsartikler
Arrangementer
Interaktivt
Køb, Salg & Bytte
Tilbudsavisen
Debat Forum
Services
Kontakt
Søgning


Viasat sat på plads af Forbrugerstyrelsen
Af: Forbrugerstyrelsens hjemmeside  [20.05.2003] Print artikel
Viasat sender stadig fakturaer ud med krav om op til 13 måneders opsigelse på et årsabonnement, selv om Forbrugerklagenævnet har erklæret det for ulovligt !!

Viasat må ikke binde kunder.

 

Pressemeddelelse
24. oktober 2002

Forbrugerklagenævnet har givet to forbrugere ret i, at tv-satellit-firmaet Viasat ikke må binde kunderne til Viasat i 12 måneder ad gangen.

84 forbrugere har klaget over Viasat til Forbrugerklagenævnet, og på baggrund af to klager, har nævnet afgjort, at Viasat ikke må fastholde kunderne i tolv måneder, når kunderne allerede har været bundet til Viasat i tolv måneder.

Begge forbrugere sagde efter bindingsperioden på 12 måneder deres abonnementer op, men Viasat mente ikke, at det var inden for det korrekte varsel, og derfor blev de to forbrugere bundet til Viasat i yderligere 12 måneder. Det er den praksis, som Forbrugerklagenævnet nu har kendt ulovlig.

Nævnet siger i sin afgørelse, at man ved "naturlig læsning af kontrakten" vil forstå den sådan, at opsigelsesvarslet er på 12 måneder det første år. Og at man derefter vil overgå til et almindeligt opsigelsesvarsel - hvor langt dette varsel er, kan man dog ikke læse ud af kontrakten. Derfor sætter Forbrugerklagenævnet varslet til en måned til udgangen af en måned.

Hos Forbrugerrådet, som dagligt har modtaget en række henvendelser fra forbrugere, der føler sig snydt af Viasat, glæder politisk medarbejder Anders Hjorth Jensen sig over afgørelsen:

- Det er en sejr for forbrugerne, at man ikke mødes af urimelige kontraktvilkår, når de første 12 måneder hos Viasat er gået. Samtidig opfordrer vi Viasat til at skrive til alle deres kunder, og gøre opmærksom på, at et abonnement kan opsiges med en måneds varsel.

I Forbrugerstyrelsen venter man på en tilbagemelding fra Viasat om, hvorvidt de to afgørelser vil blive efterlevet. Forbrugerstyrelsen har foreslået et møde om, hvad man skal gøre ved de restende mange sager - både de, som allerede har klaget over Viasat, og de klager, som må forudses at komme.

- Vi har talt med flere af de forbrugere, der klager. Og de vil egentlig gerne være kunder hos Viasat, hvis det bare kunne ske under rimelige forhold. Så det vil være i både forbrugernes og Viasats interesse, hvis Viasat går ind på en rimelig løsning af sagerne, siger fuldmægtig i Forbrugerstyrelsen, Lise Larsen.

Her er afgørelsen fulde ordlyd:

6.2.2     Opsigelsesvilkåret i en kontrakt om køb af satellitudstyr og et 12 måneders abonnement på en programpakke måtte forstås således, at abonnementet efter 12 måneder kunne opsiges med en måneds varsel. Forbrugerklagenævnet udtalte, at det i almindelighed må anses for urimeligt at binde forbrugere til abonnementer, som de på længere sigt ikke kan opsige med et rimeligt varsel. Vilkår i abonnementsaftaler om fortløbende bindingsperioder på et år vil derfor kunne forventes at blive lempet af Forbrugerklagenævnet i medfør af aftalelovens § 38 c, jf. § 36

En forbruger underskrev en kontrakt om køb af satellitudstyr og et 12 måneders abonnement på et basis- og et "guld" abonnement. Der var tale om et kampagnetilbud. Kort tid inden udløb af abonnementsperioden, kontaktede forbrugeren den erhvervsdrivende, fordi han kun ønskede at fortsætte basis abonnementet. Den erhvervsdrivende svarede, at guld abonnementet i henhold til kontraktens opsigelsesvilkår løb endnu et år, fordi det ikke var blevet opsagt senest 30 dage før udløb. Forbrugeren mente ikke, at dette fremgik klart af kontrakten. Forbrugerklagenævnet traf følgende afgørelse:

"Den 25. juni 2001 underskrev klageren en kontrakt om køb af satellitudstyr til en fordelagtig pris, der forudsatte, at klageren samtidigt tegnede og forudbetalte et abonnement på Viasat basis og Viasat guld i 12 måneder.

Efter det oplyste lægger nævnet til grund, at klageren ved brev af 7. juni 2002 til indklagede opsagde abonnementet på Viasat guld, idet han gik ud fra, at dette kunne ske med en måneds varsel. Det lægges ligeledes til grund, at indklagede med henvisning til kontraktens opsigelsesvilkår fastholder abonnementsaftalen i yderligere 12 måneder.

I kontrakten er anført følgende om vilkårene for at opsige kontrakten:

På kontraktens forside under overskriften "Kampagnetilbud":
"…
Abonnementet fortsætter, medmindre det opsiges efter gældende priser efter første års udløb som p.t. er:
Prisen for VIASAT BASIS efter første år er 279krhttp://www.hifi4all.dk/content/halvårlig
Prisen for VIASAT GULD efter første år er: 249 krhttp://www.hifi4all.dk/content/pr. md."
På kontraktens forside over kundens underskrift:
"…Jeg er indforstået med, at abonnementet er løbende, hvis ikke ændringer eller opsigelse er sket skriftligt eller telefonisk til Viasat med 30 dages varsel til udgangen af en abonnementsperiode. … Abonnementet er uopsigeligt i 12 måneder."

På kontraktens bagside under pkt. 13. Aftaleperiode:
"Denne aftale gælder indtil videre med retten for begge parter til skriftligt af opsige aftalen vedrørende parabolkortet senest 1 måned før udgangen af en abonnementsperiode. …"

Kontraktens opsigelsesvilkår har ikke været genstand for individuel behandling, og tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkningen heraf skal derfor afgøres på den måde, som er mest gunstig for forbrugeren, jf. aftalelovens § 38 b.
En naturlig læsning af kontrakten giver læseren det indtryk, at vilkåret om uopsigelighed i 12 måneder alene er knyttet til det første år som en særlig forpligtelse, som kunden må undergive sig som følge af det gunstige køb af satellitudstyr. Længden af en "abonnementsperiode", som der henvises til i opsigelsesvilkårene, er ikke defineret i kontrakten, og kontrakten indeholder ikke i øvrigt noget, som indicerer, at kontrakten efter et år ikke skulle kunne opsiges med et normalt, kort varsel. Nævnet finder herefter, at klageren har været berettiget til at forstå aftalen således, at den efter det første års binding kan opsiges med 30 dages varsel til udgangen af en måned.

Da klageren opsagde abonnementet den 7. juni 2002, har klagerens opsigelse herefter virkning fra den 1. august 2002.

Indklagede skal endvidere refundere klageren gebyret på 80 kr. for sagens behandling ved Forbrugerklagenævnet, jf. forbrugerklagenævnslovens § 9, stk. 3.

Det er i øvrigt nævnets opfattelse, at det i almindelighed må anses for urimeligt og stridende mod redelig handlemåde, såfremt en erhvervsdrivende indgår abonnementsaftaler med forbrugere indeholdende opsigelsesvilkår, som gør det vanskeligt for forbrugeren på længere sigt at bringe aftalen til ophør med et rimeligt varsel, jf. herved også § 14 i forbrugeraftaleloven (lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987 med senere ændringer) vedrørende opsigelse af aftaler om visse løbende tjenesteydelser m.v., som i relation til de af bestemmelsen omfattede aftaler sikrer, at forbrugeren efter 9 måneder altid kan komme ud af kontraktforholdet med et varsel på 3 måneder. Vilkår i abonnementsaftaler om fortløbende bindingsperioder på et år vil derfor kunne forventes lempet af nævnet i medfør af aftalelovens § 38 c, jf. § 36, stk. 1, også henset til, at der ikke bør kunne spekuleres i, at en kunde glemmer at opsige abonnementet på det rigtige tidspunkt af året, hvilket tidspunkt vil variere fra kunde til kunde". (4013/7-133) 

6.2.3     En aftale om køb af satellitudstyr og et 12 måneders abonnement blev indgået mundtligt på baggrund af den erhvervsdrivendes telefoniske henvendelse. Aftalen måtte forstås således, at forbrugeren efter udløb af bindingen på 12 måneder kunne opsige abonnementet med en måneds varsel

På baggrund af den erhvervsdrivendes uanmodede telefoniske henvendelse indgik en forbruger aftale om køb af satellitudstyr og et 12 måneders "guld" abonnement. I et brev, der fulgte med udstyret, blev aftalen beskrevet som meget fordelagtig. Det blev præciseret, at abonnementsaftalen var bindende i 12 måneder. Året efter modtog forbrugeren en regning på levering af guld abonnementet i endnu et år. Forbrugeren ønskede ikke at fortsætte abonnementet og kontaktede straks den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende oplyste, at abonnementet løb endnu et år, fordi det ikke var blevet opsagt senest en måned før udløb. Forbrugerklagenævnet traf følgende afgørelse:

"Efter det i sagen oplyste lægger nævnet til grund, at klagerne i juni 2001 blev kontaktet telefonisk af indklagede, der ønskede at afsætte digitalt satellitudstyr, som klagerne kunne erhverve i kombination med et 12 måneders Viasat Guld abonnement. Klagerne accepterede dette telefoniske tilbud, jf. det i kopi vedhæftede følgebrev med giroindbetalingskort, som indklagede sendte sammen med udstyret. Det oplyses i følgebrevet, at abonnementet er uopsigeligt i 12 måneder.

Kort tid inden udløb af bindingsperioden modtog klagerne en regning på 2.705 kr. for Viasat Guld abonnement i de efterfølgende 12 måneder. Klagerne, der ikke ønskede at fortsætte abonnementet, henvendte sig straks til indklagede. Indklagede oplyste, at abonnementet løb endnu et år, fordi det ikke var blevet opsagt en måned før udløb.

Indledningsvis finder nævnet anledning til at bemærke, at indklagedes telefoniske henvendelse til klagerne om køb af satellitudstyret var i strid med forbudet i forbrugeraftalelovens § 2, stk. 1, hvorefter erhvervsdrivende ikke uden forudgående anmodning herom må rette telefonisk henvendelse til en forbruger på denne bopæl med henblik på straks eller senere at opnå tilbud eller accept af tilbud om indgåelse af aftale. Aftalen var derfor ikke bindende for klagerne, jf. bestemmelsen i samme lovs § 3. Nævnet finder dog ikke, at klagerne, der først reklamerede til indklagede et år efter aftalens indgåelse, har bevaret retten til at gøre denne ugyldighedsindsigelse gældende.

Efter oplysningerne i indklagedes følgebrev omfattede aftalen en digital underholdningspakke bestående af dels satellitudstyr, dels et års abonnement på Viasat Guld. Efter nævnets opfattelse må aftalen, som den er gengivet i følgebrevet, naturligt forstås således, at bindingen til guld abonnementet i 12 måneder alene udgjorde en særlig forpligtelse det første år, hvorfor klagerne har været berettiget til at forvente, at abonnementet efter udløb af bindingsperioden ville kunne opsiges med et normalt, kort varsel. Nævnet finder derfor, at klagerne har været berettigede til at opsige abonnementet med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Nævnet finder således ikke, at der kan lægges nogen vægt på indholdet af de – i øvrigt uklare – opsigelsesvilkår, som fremgik af den aftale om et Viasat Basis-abonnement, som klagerne indgik i 1998.

Klagerne henvendte sig den 16. juni 2002 til indklagede om opsigelse af abonnementet, og opsigelsen har herefter virkning fra den 1. august 2002.

Indklagede skal endvidere refundere klageren gebyret på 80 kr. for sagens behandling ved Forbrugerklagenævnet, jf. forbrugerklagenævnslovens § 9, stk. 3.

Det er i øvrigt nævnets opfattelse, at det i almindelighed må anses for urimeligt og stridende mod redelig handlemåde, såfremt en erhvervsdrivende indgår abonnementsaftaler med forbrugere indeholdende opsigelsesvilkår, som gør det vanskeligt for forbrugeren på længere sigt at bringe aftalen til ophør med et rimeligt varsel, jf. herved også § 14 i forbrugeraftaleloven (lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987 med senere ændringer) vedrørende opsigelse af aftaler om visse løbende tjenesteydelser m.v., som i relation til de af bestemmelsen omfattede aftaler sikrer, at forbrugeren efter 9 måneder altid kan komme ud af kontraktforholdet med et varsel på 3 måneder. Vilkår i abonnementsaftaler om fortløbende bindingsperioder på et år vil derfor kunne forventes lempet af nævnet i medfør af aftalelovens § 38 c, jf. § 36, stk. 1, også henset til, at der ikke bør kunne spekuleres i, at en kunde glemmer at opsige abonnementet på det rigtige tidspunkt af året, hvilket tidspunkt vil variere fra kunde til kunde". (4013/7-140)

Forbrugerrådets hjemmeside

Andre artikler
Avanceret model for højttalere
17.06.2013
Tidsforvrængning?
07.03.2011
Sådan sætter du din pladespiller korrekt op!
13.02.2011
Digital DIY korrektion af højtalere
26.09.2010
Streaming Audio Media
26.01.2010
Nye Besøgsartikler
SoundSociety 2024
03.03.2024
På besøg hos Dantax/Raidho
18.04.2023
På besøg hos Nordsø Records
07.03.2022
CPH HighEnd 2019
27.10.2019
På besøg hos Michell Engineering
26.09.2019
Seneste Nyheder
Raal 1995
08.07.2024
Triangle Capella
19.06.2024
MSB Technology
17.06.2024
Fyne Audio SuperTrax
11.06.2024
Rega Nd3
29.05.2024
Nye Anmeldelser
PMC Prodigy 1
16.06.2024
Fyne F500SP
30.04.2024
Musical Fidelity A1
28.01.2024
Vincent DAC-700
02.10.2023
Revival Atalante 3
25.08.2023
Persondatapolitik  |  Copyright Copyright © 2024 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes